Vilkår & Betingelser for leje​

Betingelser vedrørende anvendt kørekort: Det anvendte danske kørekort skal være erhvervet for mindst et år siden. Kravene til, hvor længe man har haft kørekortet, kan variere, alt efter hvilken køretøjskategori det lejede køretøj hører til

Afregning af brændstof: Alle køretøjer leveres med fuld tank. Vær opmærksom på, at Jysk-Biludlejning kan kræve dokumentation for køb af brændstof (kvittering). Hvis ikke du returnerer køretøjet fuldtanket, vil du skulle betale udgifterne til det manglende brændstof, herunder et gentankningsgebyr. Se oversigten over vejledende takster, som er vedhæftet din bekræftelses-e-mail, og fås hos Jysk-Biludlejning eller på vores hjemmeside.

Depositum: Depositumbeløbet er beregnet til at dække ekstra lejeomkostninger. Hvis du har betalt lejebeløbet på forhånd, er depositummet kr. 2.500 (og i nogle tilfælde kr. 5.000)

Andre betingelser og mulige takster: Sen annullering: Hvis du afbestiller lejemålet med mindre end 48 timers varsel (48 timer før den startdato og det tidspunkt, der er nævnt i bekræftelses-e-mailen), vil det forudbetalte beløb blive tilbagebetalt efter fradrag af et gebyr på kr. 400 for sen annullering.

Udeblivelse: Hvis du ikke har annulleret din reservation, og du udebliver fra afhentning af køretøjet (på den startdato og det tidspunkt, der er nævnt i bekræftelses-e-mailen), vil det forudbetalte beløb blive tilbagebetalt efter fradrag på kr. 750.

Forsikringer inkluderet i lejemålet:

Lejemålet omfatter de nedennævnte forsikringer. Ved enhver skade, som evt. kan være dækket af en af de nævnte forsikringer, har lejeren pligt til at udfylde og aflevere en skadeanmeldelse til Jysk-Biludlejning indenfor 48 timer. Såfremt lejeren ikke afleverer en fyldestgørende skadeanmeldelse, kan Jysk-Biludlejning opkræve samtlige udgifter til erstatning af skaden hos lejeren, uden hensyntagen til den tegnede forsikring.

Ansvarsforsikring:

Ansvarsforsikring betyder en forsikring, der beskytter føreren af et køretøj mod ansvar over for en anden parts krav vedrørende skade på vedkommendes ejendom eller for personskade eller død som følge af en hændelse, der opstår, mens du bruger køretøjet. Ansvarsforsikringen er et lovkrav og er derfor en integreret del af vores udlejningsservice. Omkostningerne til ansvarsforsikringen er inkluderet i lejeprisen.

Ansvarsforsikringen dækker ikke:

 • personskade eller død, som du (føreren på tidspunktet for kollisionen) måtte pådrage dig, eller
 • enhver skade på eller tab af din personlige ejendom eller ejendele, eller
 • enhver skade, der er påført køretøjet

Kaskoforsikring:

Vores kaskoforsikring begrænser din økonomiske eksponering som følge af skader på køretøjet, mens det er i din varetægt. Hvis du køber vores kaskoforsikring og overholder bestemmelserne i lejekontrakten, gældende lovgivning samt nærværende vilkår og betingelser for leje, afholder vi – med de nedenfor anførte undtagelser – de omkostninger til udbedring af skader på køretøjet, som overstiger selvrisikoen. Der skal betales selvrisiko vedrørende alle skader, der er opstået i lejeperioden, også skader der eventuelt sker uden  førerens kendskab hertil eller skyld. Selvrisikoen bestemmes af køretøjets kategori og den type forsikring, du har købt.

Du kan reducere selvrisikoen ved at tegne ekstra forsikring. Kaskoforsikringen dækker ikke bortkomst, tyveri eller beskadigelse af genstande (herunder bagage eller varer), der opbevares eller transporteres i eller på køretøjet af dig eller en passager.

Kaskoforsikringen dækker desuden ikke skader på køretøjet under følgende omstændigheder:

 • Skader forårsaget af førerens forsætlige eller groft hensynsløse handlinger.
 • Skader som følge af grov uagtsomhed udvist af føreren. Som grov uagtsomhed betragtes adfærd der ikke lever op til de standarder, der forventes af en rimeligt fornuftig person under lignende omstændigheder, herunder påkørsel af viadukter, broer, udhæng etc. med en skiltet højde, som er mindre end køretøjets højde.
 • Eksplosion eller brand i (eller på) køretøjet forårsaget af tobaksrygning i køretøjet, eller som følge af, at du bruger køretøjet til transport af farligt gods. Som farligt gods betragtes et produkt eller stof, der som følge af sin art og/eller vigtigste karakteristika kan forårsage skader på køretøjet eller andre personer eller genstande i eller i nærheden af køretøjet, hvis ikke det transporteres med passende forsigtighed og sikkerhed
 • Skader som følge af tyveri af køretøjet eller dele af køretøjet eller hærværk imod køretøjet, mens køretøjet er parkeret ulåst, uden opsyn.
 • Tyveri af køretøjet eller dele af køretøjet, fordi nøglerne til køretøjet er blevet tabt eller stjålet eller efterladt i køretøjet.

I tilfælde af skader som de ovennævnte kan du, udover de fulde omkostninger til udbedring af skaderne på køretøjet, uden hensyntagen til en aftalt selvrisiko, blive gjort ansvarlig for Jysk-Biludlejning mistede indtjening i den periode, køretøjet må undværes (afsavnserstatning), samt Jysk-Biludlejning omkostninger i forbindelse med behandling af skaden (skadesagsbehandlingsgebyr).

Assistance

Så længe lejeperioden varer, kan du døgnet rundt ringe til vores hovednummer og uden ekstra omkostninger benytte en vejhjælpstjeneste, hvis køretøjet går i stykker i forbindelse med brug. Nedbrud forårsaget af dig eller som et resultat af at have anvendt forkert brændstof eller som følge af manglende brændstof, ødelagte eller mistede bilnøgler samt punkteringer og/eller beskadigelse af dæk samt batterifejl er ikke dækket af den gratis service og vil være forbundet med en fast afgift.

Andre ekstra tjenester der ikke er inkluderet i lejeprisen:

 • Ekstra chauffør, ekstra lejedage, GPS-system, mistede/stjålne nøgler, forkert brændstof, punktering.

Forpligtelser i forbindelse med vedligeholdelse, reparation, vejhjælp i tilfælde af uheld eller ulykke Vedligeholdelse af køretøjet – Du skal i lejeperioden træffe alle nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for at holde køretøjet i samme stand som køretøjet var i, da du overtog det. Du vil blive holdt ansvarlig over for Jysk-Biludlejning for enhver skadelig konsekvens af enhver overtrædelse af ovennævnte forpligtelser.

Teknisk assistance til udlejningskøretøjet:

 • Ulykke: i forbindelse med en ulykke skal du, så snart du er blevet klar over det, eller så snart du har mulighed for det og senest inden for 48 timer, indberette ulykken til Jysk-Biludlejning enten pr. info@jysk-biludlejning.dk eller ud til vores adresse: Vejlbjergvej 11, 8240 Risskov og om nødvendigt de lokale politimyndigheder og udfylde en ulykkesformular.

HVEM GÆLDER LEJEVILKÅRENE OG -BETINGELSERNE FOR

Disse vilkår og betingelser gælder for den lejer, som er påført lejekontrakten samt for enhver anden fører, som er udtrykkeligt angivet i lejekontrakten, og derfor godkendt til at køre køretøjet. Såfremt det af lejekontrakten fremgår, at lejen skal betales af en anden end lejeren, gælder vilkår og betingelser for leje også for betaleren. I så fald hæfter lejeren og betaleren solidarisk for alle betalinger i henhold til lejekontrakten, og betaleren skal erstatte Jysk-Biludlejning ethvert tab som Jysk-Biludlejning må have ifølge af lejerens/betaler brug af køretøjet.

HVEM KAN LEJE OG HVEM MÅ KØRE

 • Hvem kan leje? Enhver juridisk enhed og fysisk person: som er juridisk i stand til at indgå en aftale med Jysk-Biludlejning og påtage sig ansvaret for køretøjet i hele lejeperioden og har gyldigt kørekort.
 • Som har et betalingsmiddel, der accepteres af Jysk-Biludlejning (se nedenfor) til at betale for leje af køretøjet og de omkostninger der må være i lejeperioden.

Vi accepterer følgende betalinger:

 • Kontanter (dog ikke over kr.10.000 iht. loven om hvidvaskning af penge) Der skal dog være tilknyttet en betalingskort, hvor vi trækker depositummet
 • MasterCard-kreditkort, Visa kort/Dankort, Visa debit-kort (mod depositum)
 • Gavekort der er udstedet af Jysk-Biludlejning ApS (skal have gyldig nr. samt underskrift fra Jysk-Biludlejning)

Gyldige identifikationsdokumenter som Jysk-Biludlejning kræver skal fremsendes/fremvises:

 • Kørekort, som er gyldigt i Danmark samt europæiske og internationalt kørekort (her skal der frembringes en national tilladelse)
 • Gult sygesikringsbevis, identitetskort eller Pas (vi skal have den faktiske adresse)
 • Vi bruger oplysningerne hovedsagelig som sikkerhedsforanstaltning, hvis der sker tyveri af det lejet køretøj, bankafvisning, P-afgifter, fartbøder, skader på bilen mv.
 • Jysk-Biludlejning træffer alene beslutningen om at indgå en lejekontrakt med en kunde eller ej. Hvis lejen varer længere end 6 måneder, forbeholder Jysk-Biludlejning sig ret til at ophæve lejemålet uden yderligere varsel og afhenter køretøjet på den adresse som vores GPS/ lejekontrakt oplyser.

Hvem må køre (føreren)

 • En godkendt fører af et køretøj vil være enhver fysisk person, der opfylder alle følgende krav:
  • Er udtrykkeligt nævnt og fuldt ud identificeret i lejekontrakten (dette kan også være den fysiske person, der betaler for lejekontrakten)
  • Fremlægger et gyldigt kørekort og et identifikationsdokument (Gult sygesikringsbevis, identitetskort eller Pas)
  • Har et gyldigt kørekort til køretøjskategorien og i henhold til gældende lov i Danmark.
  • Minimums alder for at kunne leje: 20 år og gyldigt kørekort i mindst 1 år.

Hvem må ikke køre køretøjet

Personer, som ikke udtrykkeligt er nævnt/identificeret på lejekontrakten. Desuden personer, som ikke kan fremvise gyldige identifikationsdokumenter som angivet i vores vilkår og betingelser. Hvis du tillader en uautoriseret person at køre køretøjet, betragtes dette som en overtrædelse af vilkår og betingelser, og du vil blive holdt ansvarlig for eventuelle konsekvenser, der måtte opstå som følge heraf, herunder muligheden for at afholde Jysk-Biludlejning omkostninger til de skader, som du og/eller en uautoriseret person har forårsaget. Under sådanne omstændigheder vil den uautoriserede fører ikke være dækket af nogen af forsikringer eller ordninger.

Tro og loveerklæring –vanvidskørsel:

 1. Lejer, som selv skal føre en bil tilhørende Jysk-Biludlejning, erklærer ved sin underskrift på nærværende kontrakt på tro og love, at den pågældende lejer ikke aktuelt er sigtet eller tiltalt eller tidligere er straffet for:
  • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 241, 2. pkt.),
  • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 249, 2. pkt.),
  • Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed (straffelovens § 252, stk. 1),
  • Spirituskørsel med en alkoholkoncentration i blodet på over 2,00 promille eller  en alkoholkoncentration udåndingsluften på over 1,00 mg pr. l luft (færdselslovens § 117, stk. 2 nr. 1),
  • Forsætlig forvoldelse af skade på andres person eller ting, forsætlig fremkaldelse af nærliggende fare herfor eller i for øvrigt at have ført et motordrevet køretøj på særlig hensynsløs måde (færdselslovens 126, stk. 1 nr. 4),
  • At have kørt med en hastighed på 200 km i timen eller derover (færdselslovens § 126, stk. 1 nr. 10) eller
  • Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med en hastighed på mere end 100 km i timen (færdselslovens § 126, stk. 1 nr. 11). Lejer erklærer endvidere på tro og love, at lejer ikke vil anvende køretøjet til de nævnte forseelser eller andre forseelser, som kan medføre konfiskation af køretøjet, jf. færdselslovens § 133a. at lejer erklærer på tro og love, at i tilfælde af konfiskation under dennes varetægt har betalingsevne til at erstatte det konfiskerede køretøj, enten kontant eller ved en løbende afdragsordning. Lejere som lejer biler af Jysk-Biludlejning med henblik på at lade andre end lejeren føre bilen, har pligt til at sikre sig at personer som fører bilen, afgiver en tilsvarende erklæring. Det gælder blandt andet: Ekstra førere skal være påført lejekontrakten, lejers medarbejdere og personer. Lejere som lejer biler af Jysk-Biludlejning med henblik på at lade andre end lejeren føre bilen har endvidere pligt til at foretage rimelige undersøgelser for at afdække, om føreren af bilen kan risikere at anvende bilen i strid med ovennævnte bestemmelser, og til at tage alle rimelige skridt for at sikre sin og Jysk-Biludlejning økonomiske stilling, såfremt bilen måtte blive konfiskeret. Lejer har pligt til at erstatte Jysk-Biludlejning ethvert tab, Jysk-Biludlejning måtte lide som følge af, at bilen konfiskeres som følge af, at lejer eller en anden person, som lejer overlader bilen til, fører bilen i strid med ovennævnte bestemmelser.

HVOR MÅ JEG KØRE KØRETØJET: (DET GEOGRAFISKE OMRÅDE, AFTALEN DÆKKER)

Du må køre bilen i følgende lande, såfremt der er tegnet en udlandsforsikring (kun tilladt uden for det danske område, Østrig, Andorra, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig (bortset fra øer), Tyskland, Italien (bortset fra øer), Luxembourg, Monaco, Norge, Holland, Portugal (bortset fra øer), Spanien (bortset fra øer), Sverige og Schweiz.

Bemærk venligst, at kørsel med minibusser, varevogne og lastbiler i Finland, Portugal, nord for Oslo (Norge), nord for Stockholm (Sverige), syd for Rom (Italien) og syd for Madrid (Spanien) ikke er tilladt uden forudgående skriftlig aftale med Jysk-Biludlejning.

Vær opmærksom på, at du skal overholde færdselsreglerne (såsom vinterudstyr i vintersæsonen) og vejafgiftsforpligtelser i det land, hvor du kører køretøjet. Du er ansvarlig for alle skyldige gebyrer og overtrædelser begået i løbet af din lejeperiode.

HVILKEN TYPE KØRETØJ KAN LEJES OG TIL HVILKET FORMÅL:

Du kan leje enten en personbil, minibus, varevogn eller lastbil, og du må bruge køretøjet i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse som følger: •

 • Personbiler og minibusser er beregnet til transport af et varierende antal personer (afhængigt af den godkendelse, der fremgår af køretøjets registreringsattest), og
 • varevogne og lastbiler må bruges til transport af varer op til den vægtgrænse, der fremgår af køretøjets registreringsattest. Du oplyses om, at Jysk-Biludlejning ikke dækker de varer, der transporteres i køretøjerne og ikke kan holdes ansvarlig for eventuel ejendom og/eller eventuelle genstande, som du måtte have glemt i bilen. På samme måde kan Jysk-Biludlejning ikke holdes ansvarlig for tab af muligheder og driftstab i forbindelse med gennemførelsen af lejekontrakten.
 • Du eller fører skal returnere køretøjet inkl. nøgler, tilbehør og dokumentation til Jysk-Biludlejning på det returneringssted, der er nævnt i lejekontrakten på det udløbstidspunkt og den udløbsdato, der er angivet i lejekontrakten og i den stand, som Jysk-Biludlejning leverede køretøjet til dig ved lejeperiodens start. Hvis du ikke returnerer køretøjet som angivet ovenfor, vil Jysk-Biludlejning træffe alle nødvendige foranstaltninger beskrevet i disse vilkår og betingelser.
 • Du eller føreren må aldrig køre køretøjet uden for det aftalte geografiske område. Hvis du eller føreren ønsker at køre køretøjet uden for det geografiske område, skal du eller føreren indhente Jysk-Biludlejning forudgående skriftlige samtykke indsendt af dig. Hvis du ønsker at køre køretøjet uden for det danske område, skal du underrette Jysk-Biludlejning herom og sammen med denne i forbindelse med betalingen sikre, at køretøjet har det rette udstyr i overensstemmelse med de lokale færdselsregler i det land, hvor du eller føreren ønsker at køre, eller der hvor du kommer til at køre igennem.
 • Du eller føreren skal køre køretøjet i overensstemmelse med alle gældende færdselsregler og regulativer, og du bør sørge for, at du eller eventuelle førere er bekendt med alle relevante lokale færdselsregler.
 • Du eller enhver fører skal sikre, at bagage eller varer, der transporteres i køretøjet, er sikret i det omfang, at de ikke forårsager skade på køretøjet eller udgør en risiko for passagererne og andre.
 • Du eller enhver fører skal passe omhyggeligt på køretøjet, og du skal under alle omstændigheder sørge for, at køretøjet er lukket og beskyttet af tyverisikringsudstyret hvis dette er i køretøjet, når det er parkeret eller efterlades uden opsyn.
 • Du eller enhver fører må aldrig køre køretøjet under påvirkning af alkohol, euforiserende stoffer, narkotika, sløvende medicin, andre ulovlige stoffer eller ethvert andet stof (uanset om det er lovligt eller ulovligt), som kan forringe enten din og enhver førers køreevner.
 • Du og enhver fører skal tanke køretøjet med den rigtige type brændstof. I tilfælde af at der påfyldes uegnet brændstof, vil du, medmindre du kan dokumentere, at fejlen skyldes en tredjepart, blive holdt ansvarlig for enhver udgift i forbindelse med transport af køretøjet og reparation af den skade, det er påført køretøjet.

Du og/eller enhver fører må ikke bruge køretøjet eller lade køretøjet blive anvendt:

 • Til videreudlejning, pantsætning, belåning, salg eller helt eller delvist som garanti. Dette gælder også lejekontrakten, nøglerne, dokumentationen, udstyret, værktøjerne og/eller køretøjets tilbehør.
 • Til transport af passagerer for tredjeparts regning (f. eks. til bildelingsformål eller personkøretøj med chauffør) uden Jysk-Biludlejning forudgående skriftlige tilladelse. I tilfælde af misligholdelse af denne forpligtelse forbeholder Jysk-Biludlejning ret til at opkræve betaling af bøder a kr. 375 pr. udlejningsdag samt til at sætte dit navn på en overvågningsliste, som vil forhindre dig i at leje hos Jysk-Biludlejning i fremtiden.
 • Til at bære et antal personer ud over det antal, der fremgår af køretøjets registreringsattest.
 • Til at transportere brændbare og/eller farlige varer, giftige, skadelige og/eller radioaktive produkter eller sådanne, der strider mod gældende lovbestemmelser (forudsat at en sådan udelukkelse ikke forhindrer dig i at opfylde dagligdagsbehov, som ikke overtræder gældende lovgivning, og hvis transport svarer til en normal anvendelse af det lejede køretøj)
 • Til transport af varer med en vægt, mængde og/eller volumen, der overstiger det, der er godkendt i køretøjets tilladelse og/eller det tekniske oplysningsskema
 • Til væddeløb, offroad kørsel, stabilitetsforsøg, hastighedstest eller deltagelse i stævner, konkurrencer eller forsøg, uanset hvor de finder sted, om de er offentlige eller ej.
 • Til transport af levende dyr (bortset fra servicehunde, som skal oplyses til Jysk-Biludlejning)
 • Til at give køretimer eller til øve kørsel med ledsager.
 • Til at skubbe eller trække et andet køretøj eller en anhænger.
 • Til kørsel på grusveje eller veje, hvor overfladen, størrelsen eller reparationstilstanden udgør en risiko for køretøjet, som strande, ufremkommelige veje, skovveje, bjerge osv., eller veje, der ikke er godkendte og asfalterede veje, medmindre Jysk-Biludlejning har givet skriftlig dispensation hertil.
 • Til at begå en bevidst lovovertrædelse.
 • Til at lade transportere om bord på en hvilken som helst type båd, skib, tog, lastbil eller fly, uden forudgående skriftlige samtykke. Bemærk, at Jysk-Biludlejning fortsat er ansvarlig for skader, der påføres, når køretøjet tages om bord eller forlader enhver type båd, skib, tog, lastbil eller fly, når du bliver i køretøjet. Skader under transport af køretøjet, mens køretøjet er standset, er imidlertid fortsat lejerens ansvar, og denne skal gøre krav gældende over for transportvirksomheden i overensstemmelse hermed.
 • På baner i havne, lufthavne og/eller flyvepladser, der ikke er beregnet til kørsel, og/eller af tilsvarende eller lignende karakter, der ikke er tilgængelige for offentlig kørsel, eller på raffinaderier og olieselskabers områder eller anlæg uden Jysk-Biludlejning udtrykkelige skriftlige tilladelse. Hvis Jysk-Biludlejning giver dig samtykke i overensstemmelse med ovenstående, informerer Jysk-Biludlejning dig om den tredjepartsforsikringsdækning, som kan være gældende i dette tilfælde, og som varierer afhængigt af omstændighederne.
 • Du skal i lejeperioden træffe alle nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for at holde køretøjet i samme stand som køretøjet var i, da du overtog det. Især er du eller føreren forpligtet til at udføre sædvanlige inspektioner hvad angår køretøjets tilstand, såsom kontrol af olie- og vandstand, Ad-Blue eller dæktryk. Du kan blive holdt ansvarlig over for Jysk-Biludlejning for enhver skadelig konsekvens som følge af enhver overtrædelse af ovennævnte forpligtelser, uden begrænsning til en evt. aftalt selvrisiko. Vær opmærksom på, at manglende opfyldelse af ovennævnte forpligtelser kan begrænse enhver ret til erstatning, du måtte have for opståede skader, af overtrædelse af ovennævnte forpligtelser forbeholder Jysk-Biludlejning sig ligeledes ret til at kræve øjeblikkelig returnering af køretøjet.

HVAD ER OMFATTET AF DEN PRIS, DU BETALER:

 • De oplysninger, du giver Jysk-Biludlejning på tidspunktet for reservationen (såsom varigheden af lejeperioden eller din alder eller eventuel ekstra chaufførs alder) har betydning for den pris, du skal betale. Enhver ændring af disse oplysninger kan derfor føre til, at prisen også ændres. Din lejepris vil være den, der gælder på tidspunktet for reservationen, eller på det tidspunkt, hvor du foretager senere ændringer i reservationen. Den pris, du skal betale, består af følgende omkostninger:
 • Den daglige lejetakst for køretøjet for det aftalte antal dage.
 • Eventuelle gebyrer for ekstra kilometer. • Enhver anden mobilitetstjeneste, som du vælger at tilføje.
 • Moms (med gældende sats på faktureringstidspunktet).
 • Ethvert ekstra gebyr, der er knyttet til dig personligt (f. eks. hvis du er ung chauffør osv.). Når du indgår en aftale med Jysk-Biludlejning, tillader du udtrykkeligt Jysk-Biludlejning at opkræve betaling via dit betalingskort for eventuelle ubetalte beløb i forbindelse med din lejekontrakt. Hertil giver du dit udtrykkelige samtykke på lejningsstedet, når du oplyser om dit betalingskort inden afhentning af køretøjet.

HVILKE ANDRE GEBYRER/AFGIFTER KAN JEG KOMME TIL AT BETALE:

Depositum: Ud over lejeprisen (som du har forudbetalt under reservationen, eller som du betaler på afhentningstidspunktet eller ved betaling i forbindelse med online-bestilling) stiller Jysk-Biludlejning krav om, at du yder Jysk-Biludlejning en vis sikkerhed for eventuelle yderligere omkostninger, der måtte opstå under din brug af køretøjet i lejeperioden. Denne sikkerhed udgøres af et finansielt depositum i form af en forhåndsgodkendelse fra banken. Hvis du har bestilt din bil ved hjælp af telekommunikation (hjemmeside, mobil applikation eller telefon), gøres der opmærksom på depositumbeløbet i den bekræftelses-e-mail, som du har modtaget efter din reservation. Under alle omstændigheder vil du blive mindet om depositumbeløbet på udlejningsstedet. Depositumbeløbet defineres af forskellige kriterier, som har betydning for depositumbeløbet. Jysk-Biludlejning kan også opkræve diverse gebyrer og udgifter, som Jysk-Biludlejning gør gældende i forbindelse med hændelser, der måtte være opstået i løbet af lejeperioden, og/eller som følge af hvordan du har anvendt køretøjet. Priserne (inklusive moms) på disse gebyrer og udgifter findes i lejekontrakten. Ekspeditionsgebyrer for administration af bøder og bro-eller vejafgifter. Bemærk, at sådanne ekspeditionsgebyrer skal betales ud over den bøde og bro-eller vejafgift, som det vedrører, og du er fuldt ud forpligtet til at betale sådanne bøder og bro- eller vejafgifter. Ved kørsel over Marys bro kan du vælge at betale forud, enten med Bro Bizz eller Pay by Plate. Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at betale ved broen. Hvis man vælger Pay by Plate, er det lejers eget ansvar at afmelde registrering. Rengøringsgebyrer for et køretøj, der returneres i uacceptabel tilsmudset stand. Gebyrer for mistede eller stjålne nøgler. “Skade” på 3. part og/eller køretøjet (enhver fysisk skade på køretøjet eller hærværk bortset fra glasbrud eller punktering) og/eller “tyveri af køretøjet” (tyveri af selve køretøjet eller af tilbehør og/eller forsøg på tyveri af køretøjet eller af tilbehør). Dit ansvar kan være begrænset i henhold til den type forsikring, du har valgt. Gebyrer for administration af skader. Omkostninger til sikring af køretøjet i tilfælde af beskadigelse. Alt det brændstof, der anvendes i lejeperioden, og et potentielt gentankningsgebyr. El-biler udleveres med min. 80% strøm, og skal afleveres med min. 80% strøm, ellers opkræves Battery Charge iht. gebyrlisten. Jysk-Biludlejning tilbyder ikke lade brikker eller lign. Plug-In hybridbiler udleveres ikke opladede og skal derfor ikke returneres i opladet stand. Gebyrer for mistede eller stjålne lade kabler. Bemærk at evt. skader, herunder bl.a. brand, grundet opladning med nødkabel/mormorkabel i alm. bolig stikkontakt, er lejers eget ansvar, og udgifterne er ikke dækket af den tegnede forsikring. Ekstra kilometer ud over det kilometertal, der er inkluderet i lejegebyret

HVAD SKAL JEG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ NÅR JEG AFHENTER KØRETØJET:

Hvis du bemærker nogen åbenlys defekt eller skade, som ikke er beskrevet på køretøjets lejekontrakt, skal du sørge for, at det noteres i dokumentet, og at både du og Jysk-Biludlejning underskriver dokumentet og dermed ændringen. Dette gælder også for eventuelle synlige defekter eller beskadigelser af det bestilte tilbehør.

HVILKE PROCEDURER GÆLDER DER NÅR KØRETØJET RETURNERES

Tilbagelevering af køretøjet i åbningstiden for Jysk-Biludlejnings udlejningssted. Du skal returnere køretøjet til Jysk-Biludlejnings-udlejningsstedet senest på den dato og på det tidspunkt, der fremgår af lejekontrakten. Lejeperioden ophører, når du returnerer køretøjet til Jysk-Biludlejnings udlejningssted og overdrager køretøjets nøgler og registreringsdokumenterne til en Jysk-Biludlejning.

Tidligere returnering af køretøjet end den dato og det tidspunkt, der er angivet i lejekontrakten, giver ikke anledning til nogen form for refusion.

Når du returnerer køretøjet til Jysk-Biludlejning, anbefales det, at du, hvis Jysk-Biludlejning har mulighed for det, gennemgår køretøjet sammen og underskriver en inspektionsrapport for køretøjet. I tilfælde af skader på køretøjet skal der tillige udfyldes og afleveres en skadeanmeldelse, Jysk- Biludlejning kan ikke holdes ansvarlig for eventuel ejendom og/eller genstande, du måtte have glemt i bilen.

Jysk-Biludlejning anbefaler at returnere køretøjet inden for udlejningsstedets åbningstider. For at opfylde nogle kunders specifikke behov tilbyder Jysk-Biludlejning at der kan laves returnering uden for åbningstiden. Hvis du benytter dig af denne service, accepterer du, at køretøjets inspektionsrapport udfærdiges af Jysk-Biludlejning, uden at du er til stede, og efter at du har afleveret nøglerne.

Du skal især oplyse om enhver hændelse og/eller skade, som påvirker køretøjets tilstand, i den skadeanmeldelse, som findes i køretøjets handskerum. Afhængigt af de tilgængelige systemer og den information, du har modtaget fra Jysk-Biludlejning, skal skadeanmeldelsen efterlades på førersædet i køretøjet, indsendes pr. mail til info@jysk-biludlejning.dk eller afleveres til Jysk-Biludlejnings personalet.

Vær opmærksom på, at din lejekontrakt ikke automatisk slutter, når du afleverer nøglerne: Køretøjet bliver på den parkeringsplads, hvor du har parkeret det, indtil Jysk-Biludlejning åbner, og personale herfra foretager inspektion af køretøjet og afslutter din lejekontrakt. Derfor minder Jysk-Biludlejning dig om, at du skal parkere køretøjet på et område, som er beregnet til formålet, og på en måde så køretøjet ikke er til fare for andre eller hindrer trafikken. Du skal også lade køretøjets registreringspapirer blive i handskerummet. Jysk-Biludlejning kan ikke holdes ansvarlig for eventuel ejendom og/eller genstande, du måtte have glemt i bilen.

Tilbagelevering af køretøjet i udlejningsstedets åbningstid med inspektion, hvor du ikke er til stede Hvis det ikke er muligt at inspicere køretøjet sammen med Jysk-Biludlejning, er Jysk-Biludlejning bemyndiget til at inspicere køretøjet selv, selvom du ikke er til stede. Her vil blive anvendt samme procedure som den ovenfor beskrevne vedrørende returnering udenfor åbningstiden. Sen returnering af køretøjet I tilfælde af at køretøjet ikke er returneret på den dato, som fremgår af lejekontrakten, og hvis der går 2 timer, uden at Jysk-Biludlejning får information om forsinket returnering, vil Jysk-Biludlejning betragte køretøjet som ulovligt tilegnet og har ret til at underrette de relevante lokale myndigheder herom. I sådanne tilfælde vil Jysk-Biludlejning være berettiget til at:

 • Kræve betaling for en ekstra dag for hver udlejningsdag til gældende lejetakst plus et fast gebyr på kr. 375 netto pr. ekstra dag, medmindre du kan dokumentere, at du ufrivilligt ikke længere råder over køretøjet, eller at du ikke bærer skylden for den manglende tilbagelevering af køretøjet.
 • Kræve erstatning for alle skader og tab, som Jysk-Biludlejning har lidt, samt alle opståede bøder, vejafgifter eller sanktioner hvad angår køretøjet som følge af krav fra offentlige myndigheder med henblik på at identificere en gerningsmand eller afklare andre omstændigheder vedrørende en lovovertrædelse.
 • Indlede retlige skridt med henblik på at kræve øjeblikkelig returnering af køretøjet. Vær opmærksom på, at enhver tjeneste samt forsikringsdækningen bortfalder, når bilen ikke afleveres iht. lejekontrakten.

SKADER PÅ KØRETØJET:

Hvis der er forskel på køretøjets stand som beskrevet ved afhentning og den, der konstateres ved returnering (skader), forholdes der som beskrevet nedenfor.

 • Skader konstateret ved tilbagelevering af køretøjet, mens du er til stede Hvis skaden konstateres ved inspektion i forbindelse med returnering af køretøjet, imens du er til stede, og i overværelse af Jysk- Biludlejning og hvis du anerkender skaden og underskriver en skadeanmeldelse, vil du blive opkrævet den aftalte selvrisiko samt skadeadm. gebyr. Hvis du anfægter skaden og pligten til at betale selvrisiko for udbedring/opgørelse af skaden og skadeadm. gebyr, vil Jysk-Biludlejning anvende proceduren beskrevet nedenfor vedrørende skader konstateret i dit fravær. Skader konstateret i dit fravær Hvis en Jysk-Biludlejning konstaterer en skade ved inspektion af køretøjet, uden at du er til stede, eller hvis du anfægter skaden eller pligten til at betale for skaden, sender Jysk-Biludlejning dig følgende dokumenter:
 • Returerklæring for køretøjet, der beskriver alle konstaterede skader.
 • Billeder af skaden o om muligt et skøn over udgifterne til reparation afhængigt af skadens art.

Indsigelser imod skader: Såfremt du ønsker at gøre indsigelse mod konstaterede skader og Jysk- Biludlejning fakturering af selvrisiko og skadeadm.gebyr, skal det ske inden for 8 dage efter afsendelsen (via e-mail). Du vil kunne gøre indsigelse mod enhver skade og fakturering hvis du har dokumentation på at skaden ikke er sket, da du havde lejet køretøjet.

 • Hvad sker der i tilfælde af en tvist i forbindelse med udlejningen: Hvis du undlader at gøre indsigelse inden for den nævnte periode på 8 dage, eller du ikke kan dokumentere at Jysk-Biludlejnings krav om erstatning af skaden er uberettiget, vil Jysk-Biludlejning fastholde kravet om betaling af selvrisiko og adm.gebyr.
 • Generelle regler: Vær opmærksom på, at uafhængigt af den skade, som køretøjet er påført, og den type forsikring/dækning, du har indgået aftale med Jysk-Biludlejning, vil du blive opkrævet adm.gebyr. Sådan beregner vi reparationsomkostningerne: Vi afregner til vores værkstedspriser som er kr. 500,00 pr. time + moms. Vi vil også opkræve for afsavnsdage, men kun i de tilfælde, hvor bilen repareres på eksternt værksted. Det er altid en vurdering fra vores værksteds side, om skaden bliver repareret med det samme, ift. om det har betydning for bilens funktion. Jysk-Biludlejning kan opkræve de fulde reparationsomkostninger hos dig, uden hensyn til den aftalte selvrisiko, såfremt du ikke indleverer en skadeanmeldelse. Jysk-Biludlejning kan endvidere opkræve de fulde reparationsomkostninger hos dig, uden hensyn til den aftalte selvrisiko, i de tilfælde hvor køretøjets kaskoforsikring ikke dækker, som beskrevet ovenfor.

Du skal i lejeperioden træffe alle nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for at holde køretøjet i samme stand som køretøjet var i, da du overtog det. Du skal være opmærksom på ethvert signal fra advarselslamperne på køretøjets instrumentbræt og træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger herunder bl.a. påfyldning af olie, kølervæske samt Ad-Blue. Du vil blive holdt fuldt erstatningsansvarlig for enhver skade på køretøjet, som sker som følge af, at advarselssignalerne ignoreres. Jysk-Biludlejning krav vil i så fald ikke blive begrænset til den aftalte selvrisiko. Det er forbudt at foretage nogen form for ændring eller mekanisk indgriben i køretøjet uden Jysk-Biludlejning forudgående skriftlige tilladelse. Ved brud på denne regel skal du afholde de rimeligt begrundede udgifter til at føre køretøjet tilbage til samme stand, som da du tog det i besiddelse. Du vil blive holdt ansvarlig over for Jysk-Biludlejning for enhver skade påført køretøjet, herunder men ikke begrænset til, ulykke, brand, tyveri eller skade, forårsaget af og/eller som følgeskade på grund af eftermontereret udstyr upåagtet Jysk-Biludlejning forudgående skriftlige tilladelse til montering. Jysk-Biludlejning kan ikke holdes ansvarlig for bevisbyrde i sådanne tilfælde. Du vil blive holdt ansvarlig over for Jysk-Biludlejning for enhver skadelig konsekvens af enhver overtrædelse af ovennævnte forpligtelser.

HVAD SKAL JEG GØRE I TILFÆLDE AF ULYKKER, MEKANISK NEDBRUD ELLER TYVERI AF DEN LEJETKØRETØJ:

Du skal straks underrette politiet og Jysk-Biludlejning om enhver ulykke, brand, tyveri eller skade forårsaget af et dyr eller en anden hændelse. Påstande fra implicerede parter anerkendes muligvis ikke. Selv hvis skaden er lille, skal lejeren af køretøjet straks udarbejde en skriftlig beskrivelse, benævnt skadeanmeldelse, inkl. en tegning. Skadeanmeldelsen skal indeholde navn og adresse på de involverede personer, gadenavn og by hvor uheldet skete, eventuelle vidner og registreringsnumre på de involverede køretøjer. Hvis en sådan anmeldelse ikke afleveres til Jysk-Biludlejning, vil Jysk-Biludlejning se sig nødsaget til at opkræve alle omkostninger i sagen direkte ved dig, uden begrænsning til en aftalt selvrisiko. Du vil også blive opkrævet alle omkostninger i sagen, hvis den indsendte skadeanmeldelse er mangelfuld, og der efterfølgende ikke svares på supplerende spørgsmål fra hhv. Jysk-Biludlejning eller Jysk-Biludlejnings forsikringsselskabet. I tilfælde af tyveri af køretøjet skal du straks give Jysk-Biludlejning en kopi af den tyverianmeldelse, som du har indgivet til de lokale politimyndigheder, sammen med nøglerne.

For at kunne leje køretøjer hos Jysk-Biludlejning, skal der forudbetales for lejen.

Hvis du har pådraget dig ekstra omkostninger såsom bøder eller har forvoldt skade på køretøjet, som er konstateret, uden at du var til stede, vil Jysk-Biludlejning opkræve dig disse omkostninger og de relevante ekspeditionsgebyrer på et senere tidspunkt; alle ekspeditionsgebyrer (gebyrer for administration af skader, bødeekspeditionsgebyrer), når Jysk-Biludlejning får kendskab til dem. I denne forbindelse vil du have 8 dages periode fra datoen for afsendelse (via e-mail) af meddelelsen om fakturering til at gøre indsigelse mod og begrunde, hvorfor du ikke mener at skulle betale disse gebyrer. I tilfælde af at du ikke har indsendt indsigelse eller begrundelse inden for ovennævnte periode, vil gebyrbeløbet blive opkrævet. Fakturaen bliver sendt til dig elektronisk. Hvis du nægter at modtage din endelige faktura elektronisk, kan du vælge at modtage papirfaktura. Hvis den forfaldsdato, der er angivet på fakturaen, er udløbet, og du ikke er forbruger (som defineret i gældende lovgivning), accepterer du desuden:

Øjeblikkeligt forfald af alle udestående regninger, og annullering af lejekontrakten, og at Jysk-Biludlejning har ret til at kræve øjeblikkelig returnering af køretøjet.

HVILKE VILKÅR GÆLDER HVIS JEG ØNSKER AT ANNULLERE ELLER ÆNDRE MIN RESERVATION

 1. Ændringer Du kan ændre din reservation gratis, forudsat at du giver Jysk-Biludlejning besked om det mindst 24 timer før lejeperiodens begyndelse. – Vær opmærksom på, at der kan gælde nye lejepriser, hvis du ændrer reservationen, og du bør altid bruge den samme kommunikationskanal, som du brugte, da du reserverede køretøjet i første omgang. Alternativt kan du ringe til os på +4578707050
 2. Afbestilling og udeblivelse – Hvis du har forudbetalt din reservation online:
 3. Du kan annullere reservationen gratis, forudsat at du har givet Jysk-Biludlejning besked før lejeperiodens begyndelse altså 48 timer før.

Hvis du ikke har annulleret og ikke viser dig hos Jysk-Biludlejning udlejningssted for at afhente køretøjet, vil det forudbetalte beløb blive refunderet minus et gebyr for udeblivelse.

FORLÆNGE LEJEKONTRAKTEN:

Hvis du ønsker at forlænge den lejeperiode, der fremgår af lejekontrakten, skal du gøre følgende: Kontakte Jysk-Biludlejning, du kan finde kontaktoplysningerne på lejekontrakten.
Betale lejeprisen samt eventuelle ekstra udgifter. Underskrive en ny lejekontrakt eller et tillæg til den oprindelige lejekontrakt

HVORDAN ER BRÆNDSTOFREGLERNE:

Alle køretøjer leveres som udgangspunkt med fuld tank. Vær opmærksom på, at Jysk-Biludlejning kan kræve dokumentation for køb af brændstof (kvittering). El-biler udleveres med min. 80% strøm, og skal afleveres med min. 80% strøm, ellers opkræves Battery Charge iht. gebyrlisten. Plug-In hybridbiler udleveres ikke opladede og skal derfor ikke returneres i opladet stand. Hvis ikke du returnerer køretøjet fuldtanket iht. ovenstående, vil du skulle betale omkostningerne til den manglende brændstof, herunder et gentankningsgebyr som er kr. 300,00 + moms.

SKAL JEG BETALE ET DEPOSITUM FØR JEG AFHENTER KØRETØJET:

Når du afhenter køretøjet, skal du betale et depositum. Hvis du betaler med et kreditkort, giver du tilladelse til, at depositumbeløbet reserveres. Hvis du betaler depositum via debetkort, bliver depositumbeløbet trukket fra din bankkonto. Du kan også betale depositum kontant for visse køretøjskategorier, der er godkendt af Jysk-Biludlejning. Hvis du har forudbetalt din reservation, skal du bruge det samme kreditkort til depositumbeløbet, som du brugte til forudbetaling af reservationen. Depositumbeløbet er beregnet til at dække yderligere lejeomkostninger. Beløbet er specificeret i lejekontrakten og i den bekræftelses-e-mail, som du modtager i forbindelse med reservationen. Hvis der ikke er specificeret yderligere lejeomkostninger, vil depositum fratrukket lejeomkostninger inkl. ekstra omkostninger blive refunderet ved lejeperiodens afslutning. Depositum bliver refunderet ved bankoverførsel eller via dit debetkort.

KAN JEG BETALE LEJEPRISEN I MIN EGEN VALUTA:

Jysk-Biludlejning tilbyder ikke denne service, og du skal betale eller vil blive opkrævet for lejebeløbet i dansk valuta DKK.

ER KØRETØJERNE UDSTYRET MED EN SPORINGSENHED:

Med henblik på vedligeholdelse og beskyttelse af køretøjet og til forebyggelse og efterforskning af kriminalitet, bruger Jysk-Biludlejning elektroniske enheder til at overvåge køretøjets tilstand, ydeevne og drift og/eller til at spore køretøjets rute. Disse oplysninger kan anvendes både under og efter afslutning af lejeperioden. I overensstemmelse med den danske databeskyttelseslovs bestemmelser har du ret til at få adgang til, berigtige og slette oplysninger om dig. Du kan påberåbe dig denne ret ved at sende Jysk- Biludlejning et brev.

HVAD SKER DER I TILFÆLDE AF EN TVIST I FORBINDELSE MED LEJEKONTRAKTEN:

Lovvalg: I tilfælde af en tvist mellem dig og Jysk-Biludlejning vedrørende din lejekontrakt, vil den gældende lovgivning være loven i det land, hvor køretøjet er lejet. DVS. det vil være gældende lov i Danmark.

Aftaledokumenter:

 • De bindende dokumenter mellem dig og Jysk-Biludlejning er, i prioriteret rækkefølge, følgende:
 • Lejekontrakten, og i givet fald lejekontraktens specifikke betingelser (det dokument, som du har underskrevet på tidspunktet for afhentning eller den første dag i lejeperioden)
 • Bekræftelses-e-mailen (hvis du har reserveret køretøjet online)
 • Oversigten over vejledende takster – nærværende vilkår og betingelser, herunder bilagene.